ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2561

 

1.แผนพัฒนาตามแบบฟอร์ม IDP

1.1แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (แบบฟอร์ม IDP-A)ไฟล์ Excel

1.2แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (แบบฟร์ม IDP-B)

2.โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ตามนโยบาย Unit School (Unit School Best Practice) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้

2.1 หลักฐานการวางแผน

2.1.1 หนังสือเชิญประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาบุคลากร

2.1.2 รายชื่อคณะทำงานดำเนินการพัฒนาบุคลากรที่เข้าร่วมประชุม

2.1.3 ภาพถ่ายการประชุมคณะทำงาน

2.1.4 รายงานการประชุม

2.1.5 หนังสือแจ้งหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มงาน/ปศุสัตว์อำเภอ

2.1.6 แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฎิบัติ

2.1.7 แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

2.2 หลักฐานการดำเนินการ

2.2.1 รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

2.2.2 ภาพถ่ายกิจกรรม

2.2.3 บันทึกสรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

2.3 หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

2.3.1 สรุปผลการจัดกิจกรรม

2.3.2 คะแนนจากการสังเกตุพฤติกรรม

2.3.3 สรุปคะแนนประเมินความรู้การพัฒนารายบุคคล

2.3.4 แบบประเมินผลการเรียนรู้

2.4 หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

2.4.1 สรุปการประเมินและคะแนนเฉลี่ย

2.4.2 แบบประเมินการนำประโยชน์ไปใช้ในการปฏิบัติงาน