ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2561

 

เรื่อง
รายละเอียด

-แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (แบบฟอร์ม IDP-A)

-แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (แบบฟร์ม IDP-B)