ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบ1/2562

 

1.แผนพัฒนาตามแบบฟอร์ม IDP (หนังสือแจ้งแผนการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2562 ) ==>คลิ๊ก!!

1.1แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (แบบฟอร์ม IDP-A) ไฟล์ Excel ==>คลิ๊ก!!!

1.2แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (แบบฟอร์ม IDP-B) ==> คลิ๊ก!! ไฟล์Excel ==>คลิ๊ก!!!

2.โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ตามนโยบาย Unit School (Unit School Best Practice) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้

2.1 หลักฐานการวางแผน

2.1.1 หนังสือเชิญประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาบุคลากร ==>คลิ๊ก!!!

2.1.2 รายชื่อคณะทำงานดำเนินการพัฒนาบุคลากรที่เข้าร่วมประชุม==>คลิ๊ก!!!

2.1.3 รายงานการประชุม==>คลิ๊ก!!!

2.1.4 ภาพถ่ายการประชุมคณะทำงาน==>คลิ๊ก!!!

2.1.5 หนังสือแจ้งหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มงาน/ปศุสัตว์อำเภอแจ้งบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม ==>คลิ๊ก!!!

2.1.6 แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฎิบัติ==>คลิ๊ก!!!

2.1.7 แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้==>คลิ๊ก!!!

2.2 หลักฐานการดำเนินการ

2.2.1 รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ==>คลิ๊ก!!!

2.2.2 ภาพถ่ายกิจกรรม==>คลิ๊ก!!!

2.2.3 บันทึกสรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้==>คลิ๊ก!!!

2.3 หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

2.3.1 สรุปผลการจัดกิจกรรม==>คลิ๊ก!!!

2.3.2 คะแนนจากการสังเกตุพฤติกรรม==>คลิ๊ก!!!

2.3.3 สรุปคะแนนประเมินความรู้การพัฒนารายบุคคล==>คลิ๊ก!!!

2.3.4 แบบฟอร์มประเมินคะแนนความรู้ก่อนและหลังการพัฒนา (แบบประเมินผลการเรียนรู้) ==>คลิ๊ก!!!

2.4 หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

2.4.1 รายงานการติดตามผล สรุปการประเมินและคะแนนเฉลี่ย==>คลิ๊ก!!!

2.4.2 คะแนนเฉลี่ยรายบุคคล จากการติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ==>คลิ๊ก!!!

2.4.3 แบบประเมินการนำไปใช้ประโยชน์ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ==>คลิ๊ก!!!