ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่2/2560

 

เรื่อง
รายละเอียด
1.การวางแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการพัฒนาบุคลากร

1.2 การประชุมจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร

1.3 หนังสือรายงานแผนการพัฒนาบุคลากร

รายละเอียด คลิ๊ก!!

2.การสื่อสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากร

2.1 การเผยแพร่แผนการพัฒนาบุคลากรทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.2 หนังสือแจ้งแผนการพัฒนาบุคลากร

2.3 หลักฐานลายมือชื่อรับทราบแผนพัฒนาบุคลากร

รายละเอียด คลิ๊ก!!

3.การดำเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากร

3.1 รายละเอียดโครงการ

3.2 หนังสือเชิญวิทยากร

3.3 หนังสือแจ้งกำหนดการฝึกอบรม

3.4 ลายมือชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

3.5 เอกสารประกอบการฝึกอบรม

3.6 รูปภาพกิจกรรมการฝึกอบรม

รายละเอียด คลิ๊ก!!

4.การประเมินและติดตามผลการพัฒนาบุคลากร

4.1 หนังสือรายงานผลการฝึกอบรมตามแผนการพัฒนาบุคลากร

4.2 สรุปรายงานผลการประเมินการฝึกอบรมตามแผนการพัฒนาบุคลากร

รายละเอียด คลิ๊ก!!

5.การสรุปรายงานผลการพัฒนาบุคลากร 5.1 รายงานผลการพัฒนาบุคลากร รอบที่2/2560 (ตามแบบฟอร์ม 1 ,2.1 ,2.2 ,3.1 ,3.2)

5.2 นำเสนอบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน "IDP ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี"

รายละเอียด คลิ๊ก!!

6.โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี

6.1 หลักฐานการวางแผน คลิ๊ก!!

6.2 หลักฐานการสื่อสาร คลิ๊ก!!

6.3 หลักฐานการดำเนินงาน คลิ๊ก!!

6.4 หลักฐานการประเมินและติดตามผล คลิ๊ก!!

6.5 หลักฐานการสรุปรายงานผล คลิ๊ก!!