วันที่ 6 ธันวาคม 2560 นายธาตรี จันทร์ขำ ปศุสัตว์อำเภอนายูง มอบหมายให้นายเกรียงไกร พันพรม ผู้ช่วยงานบริการด้านสัตวแพทย์ และนายไมตรี ชินป่า จ้างเหมาบริการเพิ่มประสิทธิภาพฯ ไปประสานงานแผนการฝึกอบรมนักเรียนในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในสังกัด ตชด./สพฐ. จำนวน 4 แห่ง และติดตามสอบถามข้อมูลสภาวะสัตว์ปีกป่วย-ตายผิดปกติ ในกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีกในโรงเรียนสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเด็กนักเรียน