n223

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 นายนายธาตรี จันทร์ขำ ปศุสัตว์อำเภอนายูง ได้ติดตามสอบถามข้อมูลความต้องการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ ของนางบุญเทียน ดีลุนไชย 103 บ้านทุ่งศรีทอง ม.9 ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี ให้เป็นศูนย์เรียนรู้เครือข่าย ศพก.ด้านปศุสัตว์ ประจำอำเภอนายูง