n227

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี จัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยมีอาสาปศุสัตว์เข้าร่วมประชุม จำนวน 45 ราย