n232

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหาน โดยนายอนุพงศ์ ชูยิ่งสกุลทิพย์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ จำนวน 5 ราย ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ ของนางวัชรีภรณ์ ทุนทรัพย์ เลขที่ 221 หมู่ที่ 12 ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี