n233

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกร จำนวน 20 ราย ตามโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ ของนางธันยพัชร์ ไชยสงค์ เลขที่ 33 หมู่ 1 ตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี