n237

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 นายสัตวแพทย์ธเนศ ถวิลหวัง ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาชี้แจงผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อรองรับพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 มีผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์เข้าร่วมประชุมสัมมนา จำนวน 19 ราย