n240

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิบูลย์รักษ์ ดำเนินการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี