n243

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานี จัดฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดอุดรธานี จำนวน 18 ราย ณ อบต.บ้านหินโงม ต.หินบ้านโงม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี