n242

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศสัตว์ ได้จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ศพก.) แก่เจ้าของ ศพก. และเจ้าของเครือข่าย ศพก.ด้านปศุสัตว์ รวม 40 คน หลักสูตร“การเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์” ทั้งนี้ นายสัตวแพทย์เรืองแสง กิจเจริญปัญญา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง การจัดทำฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรค และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (Good Farming Management : GFM) โดยคาดว่าเจ้าของศพก.และเครือข่าย ศพก.ด้านปศุสัตว์ ในแต่ละอำเภอ จะสามารถดำเนินการพัฒนาฟาร์มเข้าสู่ระบบ GFM เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรในพื้นที่ได้