n253

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองแสง ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ณ ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี