n29

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นายสรรเสริญ เจริญตะคุ ปศุสัตว์อำเภอวังสามหมอ เข้าร่วมประชุม/เวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรระดับตำบล และพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม จังหวัดอุดรธานี ปี2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี