n30

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายมานพ กุศลยัง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะฯ ปฏิบัติราชการนิเทศน์งาน กิจกรรมด้านปศุสัตว์ จำนวน 5 กิจกรรม ภายในโรงเรียนเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อเตรียมความพร้อมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย นายสรรเสริญ เจริญตะคุ ปศุสัตว์อำเภอวังสามหมอ คุณครูวาณี ศรีหริ่ง คุณครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมด้านปศุสัตว์ในโรงเรียน และนักเรียนให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบรูณ์ ต.หนองหญ้าไซ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี