n35

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นายธเนศ ถวิลหวัง ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหารสัตว์ จัดฝึกอบรมโดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ มีเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 100 คน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี ต.กุดจับ อ.เมือง จ.อุดรธานี