n36

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ปศุสัตว์อำเภอหนองแสง ได้ร่วมออกหน่วยบริการโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่เกษตรกรผู้ยากจนและด้อยโอกาส พร้อมทั้งบริการจ่ายวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ปีก ณ วัดสะอาดเรืองศรี ตำบลนาดี อ.หนองแสง จ.อุดรธานี