n37

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายธเนศ ถวิลหวัง ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการฝึกอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร ปศุสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์OK) จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี