n41

วันที่ 7 มีนาคม 2561 โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เกษตรกรจากอำเภอเมืองอุดรธานี 30 ราย อำเภอหนองหาน 10 ราย อำเภอกุมภวาปี 10 ราย รวม 50 ราย ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี