n48

วันที่ 21 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ได้ออกปฏิบัติงานทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ (ติดเบอร์หู) ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ตรวจการตั้งท้อง ฉีดยาบำรุงและ ถ่ายพยาธิโคเนื้อโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ (โคเนื้อ) ในพื้นที่ ม.9 ต.เวียงคำ ม.7 และ ม.11 ต.แชแล อ. กุมภวาปี จ.อุดรธานี เกษตรกรจำนวน 8 ราย โคเนื้อ 40 ตัว