n126

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 5/2561 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อาคาร 1 ชั้น 3