n127

วันที่ 3 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ออกบริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการกวาดล้างโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดโพธิ์ชัย หมู่ 1 ตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 22 ตัว และผ่าตัดทำหมันสุนัข เพศผู้ 2 ตัว เพศเมีย 3 ตัว รวม 5 ตัว แมว เพศผู้ 9 ตัว เพศเมีย 8 ตัว รวม 17 ตัว รวมทั้งสิ้น 22 ตัว