n28

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนสะอาด ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคตามโครงการลดพื้นที่ปลูกข้าวและมอบเวชภัณฑ์แก่เกษตรกร ในพื้นที่อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี