n30

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธานี ออกบริการผ่าตัดทำหมันสุนัข ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดอุดรธานี ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ วัดวิทยานุกิจ บ้านหมูม่น หมู่ที่ 1 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข เพศผู้ 6 ตัว เพศเมีย 5 ตัว รวม 11 ตัว