n31

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ได้ดำเนินการฝึกอบรมนักเรียน และครู ตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ปี 2562 จำนวนนักเรียน 30 คน ครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ จำนวน 1 คน ในหัวข้อ การจัดการเลี้ยงสัตว์โรคและการป้องกันโรค การบันทึกข้อมูลผลผลิต ความรู้เรื่องโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ณ โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี