n32

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายสรรเสริญ เจริญตะคุ ปศุสัตว์อำเภอวังสามหมอ ดำเนินงานจัดฝึกอบรมให้ความรู้กิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียน แก่ครูผู้รับผิดชอบ จำนวน 1 คน และนักเรียน จำนวน 30 คน พร้อมขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โรงเรียนพิจารณาสมัครเข้าร่วมประกวดโรงเรียนโครงการพระราชดำริกิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น ประจำปี 2562 และประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าประกวดเกี่ยวกับกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันเฉพาะในโรงเรียนทึ่ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เด็กนักเรียน ณ โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบรูณ์ ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี