n34

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนายูง ดำเนินการฝึกอบรมการเลี้ยงสัตว์และการป้องกันโรคสัตว์ ตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนสังกัด ตชด.และ สพฐ. ให้แก่เด็กนักเรียน ในโรงเรียนบ้านสมประสงค์ และ โรงเรียนตชด.บ้านนาเมืองทอง จำนวน นักเรียนโรงเรียนละ 30 คน และครูผู้รับผิดชอบ โรงเรียน ละ 1 คน โดยให้ความรู้ภาคทฤษฎี และฝึกภาคปฏิบัติในการทำวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ปีก