n38

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกพื้นที่ปฏิบัติงาน หมู่ 6 ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เพื่อตรวจติดตามมาตรฐานฟาร์มโคนม จำนวน 9 ฟาร์ม

1. รัตนาฟาร์ม

2. สุทธิศักดิ์ฟาร์ม

3. กานต์ฟาร์ม

4 .ดอกไม้ฟาร์ม

5. วันดีฟาร์ม

6.วนิดาฟาร์ม

7. อนุวัฒน์ฟาร์ม

8. วาสนาฟาร์ม

9 . ประมวลฟาร์ม