n42

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายวัฒนา วุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ไปบันทึกรายการนานาสาระฯที่ ร้านนิทรรศการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในงานประจำปีทุ่งศรีเมือง  โดยมี นายมานพ กุศลยัง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ รอให้การต้อนรับ