n45

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นำโดยนายสัตวแพทย์ยรรยง ภูจอมจิต และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ดำเนินการตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์มสุกร จำนวน 4 ฟาร์ม ณ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ผลการตรวจไม่พบข้อบกพร่อง ผ่านการตรวจประเมิน