n86

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีธาตุ จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก.ด้านปศุสัตว์ (นายภักดิ์ภูมิ ปัดถาวโร) อ.ศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี