n87

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วม กับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีธาตุ และด่านกักกันสัตว์อุดรธานี ออกดำเนินการเฝ้าระวังโรคระบาดที่ตลาดนัดโคกระบือศรีธาตุและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่เสี่ยง ในเขตพื้นที่อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี