n90

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนสะอาด จัดอบรมโครงการฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม Good Farming Management (GFM) มีเกษตรกรเข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 6 ราย และมอบเวชภัณฑ์ให้กับเกษตรกรเพื่อนำไปใช้ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของตนเอง