n91

วันที่ 15 มกราคม 2562 นายสัตวแพทย์อุเทน หมั่นจิตร ออกตรวจติดตามฟาร์มมาตรฐานและกิจกรรมเก็บปัสสาวะสุกรเพื่อตรวจสารเร่งเนื้อแดงในฟาร์มสุกร เขตอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี