n110

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์   จำนวน 4 ราย ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี