n103

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนสะอาด ออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมัน ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพสัตว์และแจกเวชภัณฑ์ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ ในคลินิกปศุสัตว์ โครงการออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2561 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ผ่าตัดทำหมันแมว เพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 5 ตัว รวม 6 ตัว