n98

วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นำโดย นายณรงค์ชัย ศรีดาวเรือง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และ นายกวีไชย มูลทรา สัตวแพทย์ชำนาญงาน ออกพื้นที่ติดตามและเก็บตัวอย่างแบบสอบถาม ตามโครงการตามนโยบายกรมปศุสัตว์ ณ อ.กุมภวาปี และ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี