n93

วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี นำโดยนายสัตวแพทย์ยรรยง ภูจอมจิต เข้าสุ่มเก็บปัสสาวะสุกรจากฟาร์มสุกร เพื่อตรวจหาสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ จำนวน 6 ฟาร์ม ผลการตรวจวิเคราะห์เป็นผลลบทั้ง 6 ฟาร์ม