n92

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหานโดยนายชาญวิทย์ ทองแสน เป็นวิทยากรตามโครงการสร้างทักษะอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมให้ความรู้แก่เกษตรกรรายย่อยด้านปศุสัตว์ ภาคเช้า ที่บ้านบ่อปัทม์ ต.สะแบง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ภาคบ่าย ที่บ้านพังซ่อน และบ้านตาลเดี่ยว ต.พังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี