n85

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี ดำเนินการเจาะเลือดเพื่อโรคหาโรคแท้งติดต่อ โรควัณโรค และโรควัณโรคเทียม