n78

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ร่วมประชุมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ (โคนม) ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองวัวซอ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 31 ราย ณ สหกรณ์โคนมหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี