n72

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี นำโดยนายสัตวแพทย์ยรรยง ภูจอมจิต ร่วมกับคณะกรรมการตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัย (ปศุสัตว์ OK) ในพื้นที่อำเภอเมืองอุดรธานี รับรองใหม่จำนวน 4 แห่ง ต่ออายุ 3 แห่ง