n71

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. นายสรรเสริญ เจริญตะคุ ปศุสัตว์อำเภอวังสามหมอ พร้อมด้วยอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ปฏิบัติงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข-แมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2561 ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยกำหนดเป้าหมาย 11 หมู่บ้านของตำบลหนองกุงทับม้า สุนัข-แมว จำนวน 1,000 ตัว บ้านกลินรี หมู่ที่ 8/ บ้านวังใหญ่หมู่ที่ 6 และบ้านไทยสมพรหมู่ที่ 5 ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี