n67

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกปฏิบัติงานรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ในโคนม รอบที่ 2/2561 บ้านโนนสมบูรณ์ บ้านแสงบูรพา หมู่ที่ 6,11 ต. หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี จำนวน 106 ตัว