n124

วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและการบริหารจัดการน้ำ ปี 2562 ของนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย นายสุรจิตต์ อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพระพุทธบาทบัวบก ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ร้อยเอ็ด และยโสธร