n2

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ออกตรวจติดตามมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ สุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร เพื่อตรวจหาสารตกค้าง ณ บ้านท่าหนองเทา ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี