n120

วันที่ 12 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ออกติดตามความก้าวหน้า พร้อมดูแลสุขภาพ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ถ่ายพยาธิ ฉีดยาบำรุงโคเนื้อ ช่วยทำคลอดโคคลอดยาก โครงการลดพื้นที่ทำนาเพื่อประกอบอาชีพปศุสัตว์(โคเนื้อ) ในพื้นที่ ม.9 ต.แชแล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี เกษตกรจำนวน 5 ราย