n119

วันที่ 12 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านดุง และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านดุง บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดอุดรธานี ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และอบรมอาสาปศุสัตว์ของเทศบาลเมืองบ้านดุง ณ สวนสาธารณะ (สวนรักษ์) ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข เพศผู้ 6 ตัว เพศเมีย 7 ตัว แมว เพศผู้ 5 ตัว เพศเมีย 4 ตัว รวม 22 ตัว