n118

วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมปฎิบัติงานโครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนคิรินทราบรมราชชนี (พอ.สว.)โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และให้บริการประชาชนจังหวัดอุดรธานี) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านโคกศรีห้วยยาง ม.5 ต.นาดี อ.หนองแสง จ.อุดรธานี โดย นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานใน   พิธีเปิด ในการนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองแสง ได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว สนับสนุนเวชภัณฑ์ แร่ธาตุ ยาถ่ายพยาธิ พร้อมทั้งให้ความรู้ คำแนะนำส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรซึ่งได้มาติดต่อขอรับบริการเป็นจำนวนมาก