n15

     วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 - 16:30 น.ณ เทศบาลตำบลหนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี    สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อบริโภคในครัวเรือน”ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดอุดรธานี ปี 2564 โดยมีนายจรูญ บุหิรัญ นายอำเภอหนองวัวซอ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมและมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตร มีนายโชค แปลงค้างพลู ปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ กล่าวรายงานการจัดฝึกอบรม และนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองบัวบานให้การต้อนรับ เกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 40 ราย หลังการฝึกอบรมได้รับปัจจัยการผลิต คือ ไก่ไข่ รายล่ะ 5 ตัว อาหารไก่ไข่รายล่ะ 30 กิโลกรัม รางน้ำ 1 อัน และรางอาหาร 1 อัน